Fengaros 2017 Kato Drys 3 - 5.8 | Cyprus
Fengaros 2016 Kato Drys 29 - 31.7 | Cyprus
Fengaros 2015 Kato Drys 31.7 - 2.8 | Cyprus
Fengaros 2014 Kato Drys 1 - 3.8 | Cyprus
Fengaros 2013 Lofou 2 - 4.8 | Cyprus
Fengaros 2012 Lofou 4.8 | Cyprus
Fengaros 2011 Lofou 17.9 | Cyprus